Opbouw exploitatie

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

1 Openbaar bestuur

Resultaatneutrale mutaties

100

100

100

100

1.1.1

Juridische kosten

26

26

26

26

Gedeputeerde Staten

-113

-113

-113

-113

Verkiezingen

40

60

Wisseling Provinciale Staten

65

1.3.1

Communicatie

56

56

56

56

1.3.2

Europabeleid

50

50

50

50

2 Bereikbaarheid

Resultaatneutrale mutaties

2.047

2.047

2.047

1.738

2.1.1

Nationale Databank Wegverkeergegevens

-270

-270

-270

-270

Verkeersmanagement

18

18

18

18

2.1.2

Investeringen wegen

-288

-166

-135

-75

Steunpunten B&U

-355

-334

-334

-334

Vast onderhoud prov. wegen

315

315

315

315

2.1.4

Investeringen vaarwegen

-90

-389

-385

-342

3 Water

Resultaatneutrale mutaties

49

3.2.2

Grondwaterplan

197

197

197

197

4 Milieu

4.2.1

Investeringsprogramma duurzame energie

100

100

Participatiefonds Deeln. Duurz. Economie

500

500

500

500

5 Ruimte

Resultaatneutrale mutaties

4.686

-114

-264

-264

5.1.2

Beheer onroerend goed

1.025

770

775

780

Verkopen onroerend goed

690

5.3.1

Dividend nutsbedrijven

119

119

119

119

Reg.Ontwikkel.mij.Noordzeek.gebied (RON)

-129

-129

-129

-129

5.3.2

Resv. Werkgelegenheid en economie

200

-100

-100

6 Groen

Resultaatneutrale mutaties

115

115

115

115

6.2.1

Faunafonds

75

75

75

75

Natuur- en Landschapsbeheer

952

742

847

847

Subs. Natuur en Landschapsbeheer

233

233

40

Subsidies Beheer Groene Organisaties

105

105

105

6.3.1

Bijdrage regionale samenwerking

150

7 Cultuur en Welzijn

Resultaatneutrale mutaties

150

150

7.5.3

Archeologie opdrachten

-30

-30

-30

-30

8 Financiën

Resultaatneutrale mutaties

-6.997

-2.148

-2.148

-1.839

8.1.1

App.kst.in de loop van het jaar ontstaan

-22

-22

78

78

Renteresultaat

-298

-298

2

2

Uitkering uit het Provinciefonds

-3.121

-2.421

199

1.825

Vm.pers.gesubs.instellingen

-25

-25

-25

-25

Voormalig provinciaal personeel

84

84

84

84

1 t/m 8

Overige kleine mutaties

54

54

54

54

Eindtotaal

48

-428

2.019

3.608

(x 1.000 euro)

Programma/ OD

Financieel kader

2018

2019

2020

2021

1

Openbaar bestuur

3.000

0

0

0

1.3.2

Regel U, Cofinanciering Europa EFRO

3.000

0

0

0

2

Bereikbaarheid

6.417

10.028

3.871

3.297

2.1.1

Regel S, Smart Mobility

4.200

6.800

0

0

2.1.2

Regel H, Actualisatie PMO

1.716

4.419

2.457

2.904

Regel X, Verduurzaming infrastructuur

3.800

5.800

550

0

2.1.4

Regel H, Actualisatie PMO

57

-201

854

383

Regel W, Bedienmethodiek Roskamsluis

427

10

10

10

2.2.1

Regel Ad S, Dekking Smart Mobility

-3.650

-6.800

0

0

Regel G, Actualisatie PMI

-133

0

0

0

4

Milieu

4.170

3.270

3.135

3.035

4.1.2

Regel P, Bodemtaken

640

0

0

0

Regel R, Prestatiegerichte financiering OD NZKG

2.935

2.935

2.935

2.935

4.2.1

Regel AC, Circulaire economie

595

335

200

100

5

Ruimte

9.194

2.504

339

89

5.2.1

Regel F, Dividenden

89

89

89

89

5.3.1

Regel AB, Breedband

2.500

2.500

0

0

Regel Ad Z, Dekking Techport Centre innovation warehouse

-1.000

0

0

0

Regel V, De Kop werkt!

5.700

0

0

0

5.3.2

Regel Ad AC, Dekking circulaire economie

-595

-335

0

0

5.3.3

Regel Z, Techport Centre innovation warehouse

1.000

0

0

0

5.3.4

Regel T, Cofinanciering Europa POP 3

1.500

250

250

0

6

Groen

2.507

12.588

4.283

3.043

6.1.1

Regel O, Formatie RUD i.v.m. Wet natuurbescherming

342

684

684

684

Regel Y, Gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen

420

9.970

1.460

0

6.2.1

Regel Q, Zomerplafond schadeclaims

1.545

1.734

1.939

2.159

6.3.1

Regel AD, Groen kapitaal digitale communicatie

100

100

100

100

Regel I, Groen Kapitaal

100

100

100

100

8

Financiën

-25.288

-27.894

-8.140

-18.703

8.1.1

Regel C, Actualisatie jaarschijven

956

2.181

3.184

4.377

Regel D, Provinciefonds

-7.252

-10.221

-11.785

-20.004

Regel E, Motorrijtuigenbelasting (MRB)

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Regel H, Actualisatie PMO

-610

-1.262

-1.758

-1.861

Regel M, Pensioenpremies

1.256

1.256

1.256

1.256

Regel N, Cao

1.300

1.300

1.300

1.300

8.1.2

Regel AA, OV Knooppunten

0

4.473

3.398

0

Regel C, Actualisatie jaarschijven

342

304

266

229

Saldo 2017 gebruiken voor dekking 2018 en 2019

-17.280

-21.925

0

0

Eindtotaal

0

496

3.489

-9.239

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

1. Primitieve begroting

0

-496

-16.500

-16.405

2. Kaderbrief

0

496

3.489

-9.239

3. Begroting 2018

48

-428

2.019

3.608

4. Onttrekking negatief resultaat aan algemene reserve cf. kaderbrief 2018

-48

Eindtotaal

0

-428

-10.992

-22.036