5.3.7.1 Staat van het verloop van de reserves

(x 1.000 euro)

2017

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

Algemene reserves

Algemene reserves (inclusief storting rekeningresultaat 2016)

101.979

48.981

-35.604

0

115.356

Totaal Algemene reserves

101.979

48.981

-35.604

0

115.356

Programma 1 Openbaar Bestuur

22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

6.380

0

-1.866

0

4.514

Programma 2 Bereikbaarheid

11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

20.161

0

-20.161

0

0

13. Reserve Westfrisiaweg

0

14.260

-14.260

0

0

15. Reserve Zuidas en Zeepoort

31.680

9.257

0

0

40.937

12. Reserve Fietsinfrastructuur

12.878

16.134

-4.051

0

24.961

14. Reserve OLV Greenport

11.291

0

0

0

11.291

10. Reserve Openbaar vervoer projecten

42.495

2.859

-3.858

-1.200

40.296

34. Reserve Infrastructuur

62.753

47.204

-40.499

0

69.459

33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

2.700

0

-382

0

2.318

Resv. Kapitaallasten Wegen

0

35.587

0

0

35.587

Resv. Kapitaallasten OV

0

98.250

0

0

98.250

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

0

23.361

0

0

23.361

Programma 3 Water

35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

8.977

3.750

-1.939

0

10.788

20. Reserve Waterrecreatie

3.732

1.681

-286

0

5.127

Programma 4 Milieu

Reserve bodemsanering

0

14.065

0

0

14.065

Programma 5 Ruimte

29. Reserve Stedelijke vernieuwing

2.205

0

0

0

2.205

30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

4.840

500

0

0

5.340

26. Europese proj. Landbouwsubsidies

9.719

500

-1.400

0

8.819

21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

1.804

3.500

-737

0

4.567

23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

1.080

1.000

-200

0

1.880

24. Reserve Werkgelegenheid en economie

13.146

5.356

-5.788

-140

12.575

32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

10.000

0

-2.500

0

7.500

25. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

1.402

0

0

0

1.402

27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

5.447

1.612

-700

0

6.359

Programma 6 Groen

19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

3.600

911

-911

0

3.600

5. Reserve groen

67.554

17.060

-34.220

0

50.394

18. Reserve Groene Uitweg

12.284

37.007

-17.980

0

31.311

Resv. Kapitaallasten Groen

0

13.774

0

0

13.774

Programma 8 Financien

1. Reserve UNA

1.760

0

-157

0

1.603

2. Reserve EXIN-H

109.422

0

-38.763

0

70.659

3. Reserve TWINH

269.142

500

-109.073

0

160.569

4. Reserve Actieprogramma 2010

26.782

2.874

-2.700

0

26.956

6. Reserve ILG*

4.525

0

-4.042

0

483

17. Reserve Huisvesting

17.120

0

-1.112

0

16.008

28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

3.571

6.388

-792

0

9.167

8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

2.534

887

-2.200

0

1.221

7. Reserve Bedrijfsvoering

3.103

508

-1.500

0

2.111

9. Reserve Organisatieverandering

2.497

0

-1.540

0

957

37. Reserve GO-gelden

4.059

0

-200

0

3.859

Totaal Bestemmingsreserves

780.643

358.786

-313.816

-1.340

824.273

Reserves

882.622

407.767

-349.420

-1.340

939.629

*Deze reserve wordt per 31-12-2017 opgeheven.

(x 1.000 euro)

2018

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

Algemene reserves

Algemene reserves

115.356

0

-25.203

0

90.153

Totaal Algemene reserves

115.356

0

-25.203

0

90.153

Programma 1 Openbaar Bestuur

22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

4.514

3.000

-183

0

7.331

Programma 2 Bereikbaarheid

11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

0

0

0

0

0

13. Reserve Westfrisiaweg

0

0

0

0

0

15. Reserve Zuidas en Zeepoort

40.937

18.454

0

0

59.391

12. Reserve Fietsinfrastructuur

24.961

89

-2.560

0

22.491

14. Reserve OLV Greenport

11.291

0

-2.900

0

8.391

10. Reserve Openbaar vervoer projecten

40.296

49.308

-51.345

0

38.259

34. Reserve Infrastructuur

69.459

19.742

-20.045

0

69.157

33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

2.318

0

-1.300

0

1.018

Resv. Kapitaallasten Wegen

35.587

11.760

-1.604

0

45.743

Resv. Kapitaallasten OV

98.250

0

-810

0

97.440

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

23.361

1.600

-778

0

24.183

Programma 3 Water

35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

10.788

3.750

-175

0

14.363

20. Reserve Waterrecreatie

5.127

972

-22

0

6.077

Programma 4 Milieu

Reserve bodemsanering

14.065

0

0

0

14.065

Programma 5 Ruimte

29. Reserve Stedelijke vernieuwing*

2.205

0

0

0

2.205

30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

5.340

0

-2.500

0

2.840

26. Europese proj. Landbouwsubsidies

8.819

1.500

-2.350

0

7.969

21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

4.567

3.500

-4.350

0

3.717

23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

1.880

1.000

-150

0

2.730

24. Reserve Werkgelegenheid en economie

12.575

322

-7.276

0

5.621

32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

7.500

0

0

0

7.500

25. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

1.402

0

0

0

1.402

27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

6.359

393

0

0

6.752

Programma 6 Groen

19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

3.600

911

0

0

4.511

5. Reserve groen

50.394

18.002

-25.714

0

42.681

18. Reserve Groene Uitweg

31.311

50

-3.015

0

28.347

Resv. Kapitaallasten Groen

13.774

0

-179

0

13.595

Programma 7 Financien

1. Reserve UNA*

1.603

0

-1.078

0

525

2. Reserve EXIN-H

70.659

0

-2.629

0

68.030

3. Reserve TWINH

160.569

0

-3.639

0

156.930

4. Reserve Actieprogramma 2010

26.956

622

-1.100

0

26.478

6. Reserve ILG*

483

0

0

0

483

17. Reserve Huisvesting

16.008

0

-782

0

15.226

28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

9.167

5.779

-10.324

0

4.622

8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

1.221

887

-964

0

1.144

9. Reserve Organisatieverandering

957

0

-300

0

657

7. Reserve Bedrijfsvoering

2.111

508

-1.300

0

1.319

37. Reserve GO-gelden

3.859

0

-1.000

0

2.859

Totaal Bestemmingsreserves

824.273

142.148

-150.372

0

816.049

Reserves

939.629

142.148

-175.574

0

906.203

*Deze reserve wordt per 31-12-2018 opgeheven.

(x 1.000 euro)

2019

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

Algemene reserves

Algemene reserves

90.153

0

-21.925

0

68.229

Totaal Algemene reserves

90.153

0

-21.925

0

68.229

Programma 1 Openbaar Bestuur

22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

7.331

0

-183

0

7.148

Programma 2 Bereikbaarheid

11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

0

0

0

0

0

13. Reserve Westfrisiaweg*

0

0

0

0

0

15. Reserve Zuidas en Zeepoort

59.391

11.505

0

0

70.896

12. Reserve Fietsinfrastructuur*

22.491

813

0

0

23.304

14. Reserve OLV Greenport

8.391

0

0

0

8.391

10. Reserve Openbaar vervoer projecten

38.259

50.308

-50.911

0

37.656

34. Reserve Infrastructuur

69.157

22.211

-20.382

0

70.986

33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

1.018

0

-150

0

868

Resv. Kapitaallasten Wegen

45.743

11.760

-4.451

0

53.052

Resv. Kapitaallasten OV

97.440

0

-1.980

0

95.460

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

24.183

1.300

-789

0

24.694

Programma 3 Water

35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

14.363

3.750

0

0

18.113

20. Reserve Waterrecreatie*

6.077

1.551

0

0

7.627

0

0

0

0

0

Programma 4 Milieu

0

0

0

0

0

Reserve bodemsanering

14.065

0

0

0

14.065

Programma 5 Ruimte

29. Reserve Stedelijke vernieuwing

2.205

0

0

0

2.205

30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

2.840

0

-2.500

0

340

26. Europese proj. Landbouwsubsidies

7.969

250

-1.900

0

6.319

21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

3.717

3.500

-3.600

0

3.617

23. Reserve Programma Water als Econ. Drager*

2.730

1.000

-150

0

3.580

24. Reserve Werkgelegenheid en economie

5.621

3.129

-5.475

0

3.274

32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

7.500

0

0

0

7.500

25. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens*

1.402

0

0

0

1.402

27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen*

6.752

1.552

0

0

8.304

Programma 6 Groen

19. Reserve Cofinanciering Waddenzee*

4.511

951

0

0

5.462

5. Reserve groen

42.681

31.337

-42.646

0

31.372

18. Reserve Groene Uitweg

28.347

0

-7.033

0

21.314

Resv. Kapitaallasten Groen

13.595

0

-197

0

13.398

Programma 7 Financien

1. Reserve UNA

525

0

0

0

525

2. Reserve EXIN-H

68.030

0

6.833

0

74.863

3. Reserve TWINH

156.930

0

-17.424

0

139.506

4. Reserve Actieprogramma 2010

26.478

6.664

-4.974

0

28.167

6. Reserve ILG*

483

0

0

0

483

17. Reserve Huisvesting

15.226

0

-782

0

14.444

28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

4.622

6.358

-5.510

0

5.469

8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

1.144

887

-485

0

1.546

9. Reserve Organisatieverandering

657

0

-300

0

357

7. Reserve Bedrijfsvoering

1.319

508

-500

0

1.327

37. Reserve GO-gelden

2.859

0

-500

0

2.359

Totaal Bestemmingsreserves

816.049

159.333

-165.989

0

809.393

Reserves

906.203

159.333

-187.913

0

877.622

*Deze reserves worden per 31-12-2019 opgeheven.

(x 1.000 euro)

2020

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

Algemene reserves

Algemene reserves (inclusief storting begroot resultaat 2019)

68.657

0

0

0

68.657

Totaal Algemene reserves

68.657

0

0

0

68.657

Programma 1 Openbaar Bestuur

22. Reserve Cofinanciering Europese projecten*

7.148

0

-183

0

6.965

Programma 2 Bereikbaarheid

11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

0

0

0

0

0

13. Reserve Westfrisiaweg

0

0

0

0

0

15. Reserve Zuidas en Zeepoort

70.896

7.600

0

0

78.496

12. Reserve Fietsinfrastructuur

23.304

0

0

0

23.304

14. Reserve OLV Greenport*

8.391

0

0

0

8.391

10. Reserve Openbaar vervoer projecten

37.656

50.309

-51.611

0

36.354

34. Reserve Infrastructuur

70.986

16.455

-12.942

0

74.499

33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

868

0

-150

0

718

Resv. Kapitaallasten Wegen

53.052

11.760

-5.124

0

59.688

Resv. Kapitaallasten OV

95.460

0

-3.192

0

92.268

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

24.694

1.600

-981

0

25.313

Programma 3 Water

35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

18.113

0

0

0

18.113

20. Reserve Waterrecreatie

7.627

0

0

0

7.627

Programma 4 Milieu

Reserve bodemsanering

14.065

0

0

0

14.065

Programma 5 Ruimte

29. Reserve Stedelijke vernieuwing

2.205

0

0

0

2.205

30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

340

0

-340

0

0

26. Europese proj. Landbouwsubsidies

6.319

250

-3.000

0

3.569

21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen*

3.617

0

-2.950

0

667

23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

3.580

0

0

0

3.580

24. Reserve Werkgelegenheid en economie

3.274

100

-2.445

0

929

32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

7.500

0

0

0

7.500

25. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

1.402

0

0

0

1.402

27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

8.304

250

0

0

8.554

Programma 6 Groen

19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

5.462

0

0

0

5.462

5. Reserve groen

31.372

22.302

-13.722

0

39.952

18. Reserve Groene Uitweg

21.314

0

-10.525

0

10.789

Resv. Kapitaallasten Groen

13.398

0

-375

0

13.023

Programma 7 Financien

1. Reserve UNA

525

0

0

0

525

2. Reserve EXIN-H*

74.863

0

-137

0

74.726

3. Reserve TWINH*

139.506

0

-359

0

139.147

4. Reserve Actieprogramma 2010

28.167

3.398

-4.100

0

27.465

6. Reserve ILG

483

0

0

0

483

17. Reserve Huisvesting

14.444

0

-782

0

13.662

28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

5.469

5.707

-5.510

0

5.666

8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

1.546

887

-485

0

1.948

9. Reserve Organisatieverandering*

357

0

-357

0

0

7. Reserve Bedrijfsvoering

1.327

508

-500

0

1.335

37. Reserve GO-gelden

2.359

0

-500

0

1.859

Totaal Bestemmingsreserves

809.393

121.125

-120.270

0

810.249

Reserves

878.050

121.125

-120.270

0

878.905

* Deze reserve wordt per 31-12-2020 opgeheven

(x 1.000 euro)

2021

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

Algemene reserves

Algemene reserves (inclusief positief begroot resultaat 2020)

79.649

0

0

0

79.649

Totaal Algemene reserves

79.649

0

0

0

79.649

Programma 1 Openbaar Bestuur

22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

6.965

0

0

0

6.965

Programma 2 Bereikbaarheid

11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

0

0

0

0

0

13. Reserve Westfrisiaweg

0

0

0

0

0

15. Reserve Zuidas en Zeepoort*

78.496

4.000

0

0

82.496

12. Reserve Fietsinfrastructuur

23.304

0

0

0

23.304

14. Reserve OLV Greenport

8.391

0

0

0

8.391

10. Reserve Openbaar vervoer projecten

36.354

50.000

-51.411

0

34.943

34. Reserve Infrastructuur

74.499

15.803

-12.942

0

77.359

33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

718

0

-250

0

468

Resv. Kapitaallasten Wegen

59.688

11.760

-5.124

0

66.324

Resv. Kapitaallasten OV

92.268

0

-3.828

0

88.440

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

25.313

800

-1.085

0

25.028

Programma 3 Water

35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

18.113

0

0

0

18.113

20. Reserve Waterrecreatie

7.627

0

0

0

7.627

0

0

0

0

0

Programma 4 Milieu

0

0

0

0

0

Reserve bodemsanering

14.065

0

0

0

14.065

Programma 5 Ruimte

29. Reserve Stedelijke vernieuwing

2.205

0

0

0

2.205

30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

0

0

0

0

0

26. Europese proj. Landbouwsubsidies

3.569

0

-1.450

0

2.119

21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

667

0

0

0

667

23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

3.580

0

0

0

3.580

24. Reserve Werkgelegenheid en economie*

929

0

0

0

929

32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

7.500

0

0

0

7.500

25. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

1.402

0

0

0

1.402

27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

8.554

0

0

0

8.554

Programma 6 Groen

19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

5.462

0

0

0

5.462

5. Reserve groen

39.952

20.220

-16.650

0

43.522

18. Reserve Groene Uitweg

10.789

0

-5.099

0

5.690

Resv. Kapitaallasten Groen

13.023

0

-518

0

12.505

Programma 7 Financien

1. Reserve UNA

525

0

0

0

525

2. Reserve EXIN-H

74.726

0

0

0

74.726

3. Reserve TWINH

139.147

0

-339

0

138.808

4. Reserve Actieprogramma 2010*

27.465

0

-4.100

0

23.365

6. Reserve ILG

483

0

0

0

483

17. Reserve Huisvesting

13.662

0

-782

0

12.880

28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

5.666

5.707

-5.510

0

5.863

8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

1.948

887

-485

0

2.350

9. Reserve Organisatieverandering

0

0

0

0

0

7. Reserve Bedrijfsvoering

1.335

508

-500

0

1.343

37. Reserve GO-gelden*

1.859

0

-500

0

1.359

Totaal Bestemmingsreserves

810.249

109.685

-110.573

0

809.360

Reserves

889.897

109.685

-110.573

0

889.009

* Deze reserve wordt per 31-12-2021 opgeheven