Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

Doel

Uitvoering van Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma 2011 – 2015 Provincie Noord-Holland, en bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen.

Instellingsbesluit

Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010)

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

4 Milieu

Looptijd

Ingesteld op: 26 januari 2010
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

De begrote storting in 2018 bedraagt € 3.021.000, deze bestaat uit:
• Decentralisatie uitkering bodem (DUB) € 2.615.000
• Bijdragen derden diverse projecten € 241.000;
• Bijdragen gemeente convenant Masterplan ’t Gooi € 165.000

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Voorziening Financiële Risico’s

Doel

De voorziening dient als buffer voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden.

Instellingsbesluit

Najaarsbericht 2005

Besluitvorming

Bestedingsplan

De voorziening wordt gehandhaafd voor juridische risico’s (claims die onder de rechter/arbitrage zijn).

Programma

7 Cultuur en Welzijn

Looptijd

Ingesteld op: November 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

De stand begin 2018 bedroeg € 90.000 en is gereserveerd voor het opvangen van verwachte toekomstige financiële risico’s.

Voorziening Grondwaterheffing

Doel

Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

3 Water

Looptijd

Ingesteld op: Juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale land- en vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

"Nota Reserves en Voorzieningen 2004” d.d. 14 juni 2004, nr. 48.
Ingesteld in 2011 bij PS besluit 31-1-2011"Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen”

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

De stortingen in de Voorziening Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen zijn conform aan de normbudgetten zoals deze zijn vastgesteld in de Nota Infrastructurele Kapitaal Goederen (NIKG).

Toelichting onttrekkingen

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO).

Toelichting stand

De stand van de Voorziening Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen is voor de jaren 2018-2025 toereikend ter dekking van de programma’s Groot onderhoud wegen en vaarwegen.

Voorziening Kosten Reorganisatie

Doel

De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Instellingsbesluit

De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004.

Besluitvorming

De voorziening is aflopend om de nog resterende verplichtingen te voldoen aan voormalig personeel die bij een eerdere reorganisatie uit dienst zijn gegaan.

Bestedingsplan

Uit de voorzieningen worden nawettelijke uitkeringen en andersoortige uitkeringen ten behoeve van voormalig personeel betaald.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Ingesteld op: 11 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2021
Door de geleidelijke verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar is de einddatum van de voorziening opgeschoven van 31 december 2019 naar 31 december 2021.

Toelichting stortingen

Er vinden geen nieuwe stortingen plaats.

Toelichting onttrekkingen

Jaarlijks worden nawettelijke uitkeringen en andersoortige uitkeringen ten behoeve van voormalig personeel uit deze voorziening betaald.

Toelichting stand

Jaarlijks wordt beoordeeld of de stand van de voorziening voldoende is om de toekomstige uitbetalingen te kunnen doen. De huidige hoogte van de voorziening blijkt voldoende.

Voorziening Pensioenen Leden GS

Doel

Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden.

Instellingsbesluit

Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS.

Besluitvorming

De geraamde storting in de voorziening loopt als last over de begroting.

Bestedingsplan

Besteding van de voorziening vindt plaats door uitbetaling van pensioenrechten.

Programma

1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 1 juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

Een extern bureau berekent jaarlijks de benodigde hoogte van de voorziening op basis van de opgebouwde pensioenrechten van (oud)leden van GS. Deze hoogte bepaalt de benodigde storting.

Toelichting onttrekkingen

Uitde voorziening vinden betalingen van pensieoenrechten plaats.

Toelichting stand

Een extern bureau berekent jaarlijks de benodigde hoogte van de voorziening op basis van de opgenouwde pensioenrechten van (oud)leden van GS.

Voorziening Subsidiecrediteuren

Doel

Voorziening die bestaat uit de harde subsidieverplichtingen voortkomend uit subsidiebeschikkingen ten laste van bestemmingsreserves.

Instellingsbesluit

Financiële verordening 2011

Besluitvorming

Geen

Bestedingsplan

Geen

Programma

8 Financiën

Looptijd

Ingesteld op: Januari 2011
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

Een eventuele storting is afhankelijk van toegekende subsidies ten laste van de bestemmingsreserves.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen zijn gebaseerd op de verwachte afwikkeling van vastgelegde subsidieverplichtingen.

Toelichting stand