Bestemmingsreserves

Reserve Actieprogramma 2010

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.

Instellingsbesluit

Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht 50.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 27 september 2010
Eindigt op: 31 december 2021

Toelichting stortingen

Conform het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor Groei wordt er in de periode 2016 tot 2020 totaal € 10,18 miljoen gestort voor de
verduurzaming van bestaande Woningbouw. Daarnaast is bij de Kaderbrief 2017 besloten om in de jaren 2017 t/m 2019 jaarlijks
extra € 210.000,- te storten voor Woonvisie: collectieve zelfbouw (totaal € 630.000,-)
Bij de kaderbrief 2018 is besloten om voor OV-Knoopunten bechikbaar te stellen € 4,5 miljoen in 2019 en € 3,4 miljoen in 2020.

Toelichting onttrekkingen

Voor de UVR Woonvisie is € 1,1 miljoen geraamd en voor CPO € 200.000.

Toelichting stand

Op 31 december 2018 is de stand van de reserve is geoormerkt voor:

I. Investeringen waarvoor een bestedingsplan ter besluitvorming aan PS zal worden voorgelegd dat vervolgens zal worden betrokken in de kasraming in meerjarenperspectief:

- Programma Ruimte Verduurzaming van bestaande Woningbouw € 8,1 miljoen;
- Programma Ruimte Binnenstedelijk bouwen € 5,9 miljoen;
- Programma Ruimte Woonvisie € 3,8 miljoen;
- Programma Water € 3 miljoen voor programma Kustvisie.

II. Investeringen waarvoor reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden en (deels) betrokken in de kasraming in meerjarenperspectief:

- Programma Ruimte Uitvoering Woonvisie € 3,3 miljoen;
- Programma Ruimte OV Knooppunten € 2,0 miljoen;
- Programma Ruimte Hirb terug ontvangen middelen na subsidievaststelling € 196.000;
- Programma Ruimte Motorcrossterrein € 183.000.

Reserve Bedrijfsvoering

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget).

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bestedingsplan

Bij de kaderbrief 2018 is een bestedingsplan voor de reserve weergegeven dat regelmatig geactualiseerd wordt

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 2016
Eindigt op: nvt

Toelichting stortingen

Structureel wordt € 508.000 gestort in de reserve bedrijfsvoering. Dit bedrag is bedoeld voor investeringen in het kader van de bedrijfsvoering.

Toelichting onttrekkingen

De geraamde onttrekkingen hebben betrekking op uitgaven die worden gedaan in het kader van de verdere digitalisering van de provinciale organisatie.

Toelichting stand

Voor de verderr digitalisering is ook in de jaren na 2018 geld nodig conform het bestedingsplan.

Reserve Cofinanciering Europese projecten

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting stortingen

In 2018 is een storting geraamd van € 3,0 miljoen.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 tot en met 2020 is jaarlijks € 183.000 geraamd aan onttrekkingen.

Toelichting stand

De kasstand per 1-1-2018 is 4.514.000. Het geld is nodig om optimaal te kunnen profiteren van Europese subsidiemogelijkheden.

Reserve Cofinanciering Waddenzee

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2019

Toelichting stortingen

In 2018 wordt € 911.000 gestort en in 2019 € 951.000.

Toelichting onttrekkingen

Er zijn momenteel geen onttrekkingen geraamd.

Toelichting stand

De stand per 1-1-2018 is € 3.600.000. Het geld is bestemd voor financiering van projecten in de Waddenzee waar ook anderen een bijdrage aan leveren.

Reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

De reserve loopt tot en met 2024.

Toelichting stortingen

In de kadernota 2018 is besloten om in de jaren 2017 t/m 2020 extra stortingen te doen in de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies. Dit betreft in 2018 € 1,5 miljoen, in 2019 € 250.000 en in 2020 € 250.000.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen zijn gebaseerd op de te verwachten facturen vanuit RVO, in 2018 is dat een bedrag van € 2,4 miljoen, 2019 € 1,9 miljoen, 2020 € 3 miljoen, 2021 € 1,5 miljoen, 2022 € 1,1 miljoen en 2023 en 2024 € 535.000 per jaar. De looptijd van deze reserve zal hierdoor aangepast moeten worden.

Toelichting stand

Reserve EXIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2006

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 12 december 2005
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Programma OV-infrastructuur
De raming van uitgaven OV-infrastructuur in 2018, 2019 en 2020 bedragen respectievelijk € 2.754.000, € 3.780.000 en € 137.000. Op basis van actuele informatie en besluitvorming van PS over de thans nog gereserveerde middelen zullen de op dit moment nog niet geraamde budgetten in de begroting worden geraamd.

Toelichting stand

Voor uitgaven ten laste van de reserve zijn/worden in verschillende programma’s kasramingen opgenomen. In de reserve zijn
voldoende middelen beschikbaar om de (door PS) geaccordeerde projecten te kunnen dekken. Daarnaast zijn er delen van
compartimenten (peildatum xxxxx 2017) waarover PS nog dienen te besluiten:

Programma Weginfrastructuur
In 2017 is in verband met de wijziging van de BBV per 2017 (waardoor het in één keer afschrijven van investeringsbijdragen ten laste van reserves niet meer toestaat) middelen overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten Wegen, namelijk € 4.880.000. Na deze overheveling blijft er binnen de reserve voor Weginfrastructuur nog een budget over van € 4.303.254, te weten € 3.803.254 voor het vervangend wegen project gemeente Haarlem en € 500.000 aan vrij besteedbaar budget door lagere vaststelling subsidie Oostweg Haarlem.

Programma OV-infrastructuur
In 2017 is in verband met de wijziging van de BBV per 2017 (waardoor het in één keer afschrijven van investeringsbijdragen ten laste van reserves niet meer toestaat) middelen overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten OV, namelijk € 32.825.230. Na deze overheveling blijft er binnen de reserve voor OV-infrastructuur nog een budget over van € 64.673.765.
Over een bedrag van € 29.920.292 dienen PS nog een besluit te nemen, namelijk € 106.319 (restant) HOV Aalsmeer; € 9,5 miljoen HOV Noordwijk; € 12,5 miljoen HOV Knooppunten Amstelveen; € 7.808.000 HOV Haarlem – Schiphol Zuid en € 5.973 restantbudget.
Aan lopende projecten is (peildatum Zomernota 2017) nog een budget van € 34.753.474 aanwezig voor lopende projecten (zijnde reeds door PS besloten). Na aftrek van uitgaven 2017 van € 13.581.000 bedraagt het saldo € 21.172.474. Het grootste lopend project betreft de Investeringsagenda OV, waar PS € 24,7 miljoen beschikbaar hebben gesteld, dat naast subsidies aan gemeentelijke projecten ook voor provinciale projecten zal worden besteed.

Programma Milieu € 2 miljoen
Impulsprogramma Duurzame Energie € 2 miljoen. Dit is het restant van de eenmalige dividenduitkering van het fonds ODEN-H.

Reserve Fietsinfrastructuur

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.

Instellingsbesluit

Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 854. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 november 2008
Eindigt op: 31 december 2019

Toelichting stortingen

In 2018 en 2019 vinden er nog twee incidentele stortingen plaats in kader van het Coalitieakkoord 2015, namelijk respectievelijk € 89.404 en € 813.493. Er vinden geen structurele storingen plaats.

Toelichting onttrekkingen

Eind 2017 zal aan PS een nieuwe bestedingsplan voor de reserve Fietsinfrastructuur worden voorgelegd. In 2018 zal vervolgend de (nieuwe) uitvoeringsregeling Fiets(impuls) worden gepubliceerd waarvan vooruitlopend € 2,5 miljoen als uitgaven in 2018 is geraamd. Bij de Zomernota 2018 en Begroting 2019 zullen actuele ramingen aan PS ter besluitvorming worden voorgelegd.

Toelichting stand

In 2017 is in verband met de wijziging van de BBV per 2017 (waardoor het in één keer afschrijven van investeringsbijdragen ten laste van reserves niet meer toestaat) middelen overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten Wegen € 3.166.364. Daar staan tegenover drie stortingen. Ten eerste een storting van € 14.898.118 aan (voormalige) BDU-middelen Fietsimpuls overgeheveld vanuit de reserve Infrastructuur. Ten tweede een storting van € 851.226 in kader van het Coalitieakkoord 2015. Ten slotte, ten derde, wordt er € 384.627 aan voormalige BDU-middelen Fietsimpuls gestort. Dit brengt de stand van de reserve Fietsinfrastructuur op € 25.885.291. Na aftrek geraamde uitgaven 2017 van € 885.000 is er per 1-1-2018 nog € 25.000.291 aanwezig.

Reserve Go-gelden

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bestedingsplan

Met de bonden is overeenstemming bereikt over de wijze van besteding. Het is aan de individuele medewerkers op welk moment zij gebruik maken van de beschikbare mogelijkheden.

Programma

8 Financiën

Looptijd

De looptijd van de reserve is afhankelijk van de, nog te besluiten, specifieke aanwending. Vooralsnog wordt de einddatum bepaald op 31-12-2021.

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Met de bonden is overeensteming bereikt over de besteding van de reserve GO-gelden. Iedere medewerker van de provincie krijgt bestedingsrechten voor het volgen van opleidingen in het kader van het IndividueelTalentBudget.De onttrekking heeft betrekking op uitgaven voor opleidingen die door het provinciaal personeel worden gevolgd.

Toelichting stand

Het is de bedoeling dat iedere medewerker gedurende vijf jaar de mogelijkheid heeft om opleidingen te volgen in het kader van het IndividueelTalentBudget. Die periode loopt van medio 2017 tot medio 2022.

Reserve Groen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen, natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.
Tekst geactualiseerd conform PMG. Tevens het besluitvormingsniveau aangepast.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 31 december 2025

Toelichting stortingen

De jaarlijkse stortingen in deze reserve hebben betrekking op: de bijdrage die de provincie van het rijk krijgt ten behoeve van Natuur (conform afspraken in het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013), meicirculaire 2015) en het gerealiseerde resultaat op de boekwaarde (winst/verlies) van de verkoop van de aan ons overgedragen BBL- en PASO-gronden.
Het budget van het rijk voor de VTH-taken dat in de reserve Groen gestort is, jaarlijks een bedrag van € 377.000, is met ingang van 2017 overgeboekt naar het budget voor de Omgevingsdiensten Groen.
De middelen uit de Kaderbrief 2018 voor het Gebiedsakkoord Oostelijke vechtplassen zijn tijdelijk in de reserve Groen gestort, dit betreft in 2018 € 420.000, in 2019 € 10 miljoen en in 2020 € 1,5 miljoen.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is een onttrekking geraamd van € 25,7 miljoen. De onttrekkingen worden geprogrammeerd in het Provinciale Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. In het verloop van de reserve kunnen aanzienlijke fluctuaties optreden als gevolg van diverse onzekerheden. Deze onzekerheden betreffen met name aan- en verkopen van gronden (prijsfluctuaties in de grondmarkt en het vertrekpunt van vrijwilligheid bij verwerving) en de exacte financiële omvang en tranches van subsidiëring van onder andere het maatregelenpakketten in de Natura2000-gebieden.

Toelichting stand

Reserve Groene Uitweg

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer / Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 2022

Toelichting stortingen

In 2018 wordt een bedrag van € 902.401 aan stortingen verwacht. Dit bedrag wordt voor project Fietsbrug Nigtevecht gedeclareerd bij Provincie Utrecht voor € 683.477 en voor € 218.924 voor een natuurverbinding.

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

De dekkingsmiddelen van dit programma zijn de Reserve Groene Uitweg. Naar verwachting zal deze reserve in 2022 zijn uitgeput.

Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor groot onderhoud van het provinciaal infrastructuur areaal wegen, vaarwegen, en kunstwerken, specifiek het dekken van tijdelijk beheer en onderhoudsprojecten die gedeeltelijk buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vallen, zoals inrichting brugbediening, vervanging kunstwerken en oevers Noord-hollandsch Kanaal, en onderhoudsprojecten op basis van eenmalige afkoopsommen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48. Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Als gevolg van de wijzigingen per 1 januari 2017 BBV dienen de lopende en geplande projecten gefinancierd uit de reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen geactiveerd te worden. Het saldo, en de toekomstige stortingen (in het kader van de Machine Richtlijn) van de Reserve Groot Onderhoud worden overgeheveld naar de Reserve Kapitaalslasten. Bij het PMO 2018-2025 zullen kredieten worden aangevraagd voor deze projecten (Vervangingsinvesteringen kunstwerken (VIK), centrale brugbediening, en de machinerichtlijn (MRL)).

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

Bij de Kaderbrief 2017 is besloten om vanaf 2017 tot 2026 in totaal € 11,8 mln te storten ter dekking van het programma Machinerichtlijn (MRL) dit bedrag dient nu gestort te worden in de Reserve Kapitaalslasten.

Toelichting onttrekkingen

Het saldo van de Reserve Groot Onderhoud wordt overgeheveld naar de Reserve Kapitaalslasten ter dekking van de kapitaalslasten van de kredieten voor de programma’s Vervangingsinvestering Kunstwerken (VIK), Centrale Brugbediening, en Machinerichtlijn, die bij het PMO 2018-2025 worden aangevraagd.

Toelichting stand

Door de stelselwijziging BBV is het saldo van de Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen geheel onttrokken.

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2010, vastgesteld door PS op 13 december 2010, punt 8d bij voordracht 80.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 13 december 2010
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting stortingen

Er wordt in 2018 en in 2019 elk jaar € 3,5 miljoen gestort.

Toelichting onttrekkingen

Aan onttrekkingen is het volgende geraamd in: 2018 € 4.350.000, in 2019 € 3.600.000 en in 2020 € 2.950.000.

Toelichting stand

De stand per 1-1-2018 is € 4.567.000. In het coalitieakkoord is besloten om in de jaren 2017 t/m 2019 elk jaar € 3,5 miljoen in de reserve herstructurering bedrijventerreinen te storten. De verwachting is dat de laatste subsidieverleningen in het kader van deze reserve in 2020 zullen plaatsvinden.

Reserve Huisvesting

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve is bestemd voor het dekken van de kapitaallasten die volgen uit de recente investeringen in de huisvesting van de provincie.

Instellingsbesluit

Lentenota 2009, vastgesteld door PS op 22 juni 2009, punt 10

Besluitvorming

Bestedingsplan

Jaarlijks wordt een gelijk deel uit de reserve onttrokken ter dekking van de kapitaallasten.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 22 juni 2009
Eindigt op: 2038

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Jaarlijks wordt een gelijk deel uit de reserve onttrokken ter dekking van de kapitaallasten

Toelichting stand

De stand van de reserve is voldoende om tot en met 2038 jaarlijks een gelijk bedrag te onttrekken.

Reserve ILG

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel afwikkeling van verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de rijksdoelen ILG en provinciale doelen ILG (PMJP-A), voor zover deze niet vallen binnen de reikwijdte van de Agenda Groen.

Instellingsbesluit

Begroting 2007 d.d. 13 november 2006

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 13 november 2006
Eindigt op: 31 december 2017

Toelichting stortingen

In de reserve ILG worden geen stortingen meer gedaan.

Toelichting onttrekkingen

De ILG reserve loopt t/m 31 december 2017

Toelichting stand

De stand van reserve bedroeg per 1-1-2017 € 4.524.633. Voor 2017 is tot een bedrag van € 4.042.000 aan onttrekkingen geraamd voor Verdrogingsbestrijding (subsidieplafond Uitvoeringsregeling, € 2.750.000), Anna's Hoeve - waterberging plan Huydekoper (€ 590.000) en subsidieverlening voor het hetstel van forten (Stelling van Amsterdam € 702.000).
Het restant in de reserve is bestemd voor opdrachten/onderzoeken verdroginsbestrijding € 333.000 en overige onderwerpen € 130.000

Reserve Infrastructuur

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van: infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur;projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren;projecten om ketenmobiliteit te bevorderen;projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

De Reserve Infrastructuur wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018.

Toelichting stortingen

De stortingen in de reserve vertonen en sterk aflopend karakter van € 19.541.000 in 2019 naar € 14.332.000 in 2022. De oorzaak hiervoor is onder meer de volgende incidentele storting.
Gedurende de huidige college periode wordt er voor verbetering mobiliteit Noord-Holland Zuid in totaal € 12.707.000 in de reserve gestort, waarvan de resterende storingen in 2018 € 504.000 en in 2019 € 4.582.000 bedragen.
Daarnaast zijn er de volgende structurele stortingen. Bij het Coalitieakkoord 2015 is besloten om in de reserve structureel € 4.363.636 storten voor de realisatie en (toekomstig) beheer en onderhoud extra PMI-projecten van € 60 miljoen (Coalitieakkoord 2015). Daarnaast wordt er structureel de rijksbijdrage Infrastructuur (tot 2017 BDU) in de reserve gestort. Deze storting wordt – door afname van de rijksbijdrage – steeds lager: € 14.674.000 in 2019 naar € 10.168.000 in 2023.

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven ten laste van de reserve bedragen structureel € 12.942.000. Dit zijn uitgaven voor Kleine infrastructuur, Gedragsbeïnvloeding en Mobiliteitsmanagement. In 2018 en 2019 zijn de uitgaven incidenteel hoger, namelijk € 16.394.500 en € 13.581.500. Dit komt door incidentele uitgaven voor onder meer Beter Benutten en Elektrisch Vervoer MRA en hogere uitgaven voor Kleine infrastructuur (gedekt uit de voormalige BDU-middelen).

Toelichting stand

In 2017 is in verband met de wijziging van de BBV per 2017 (waardoor het in één keer afschrijven van investeringsbijdragen ten laste van reserves niet meer toestaat) middelen overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten Wegen en Kapitaallasten OV, namelijk respectievelijk € 2.549.616 en € 3.000.000 (totaal € 5.549.616). Daarnaast wordt er € 14.898.118 aan (voormalige) BDU-middelen Fietsimpuls overgeheveld naar de reserve Infrastructuur. Na deze overheveling en naar andere reserves en storting van € 43.707.410 is er (peildatum Zomernota 2017) binnen de reserve Infrastructuur € 86.012.330 aanwezig. Na aftrek van de geraamde uitgaven 2017 van € 20.026.500 bedraagt het saldo per 1-1-2018 € 65.961.564. Bij Kaderbrief 2018 is besloten om in 2018 € 3.650.000 te onttrekken voor het pilot project Smart Mobility (in 2019 wordt aanvullend hiervoor € 4,2 miljoen onttrokken). De resterende middelen worden ingezet voor onder meer programma Kleine infrastructuur, Gedragsbeïnvloeding, Mobiliteitsmanagement, Beter Benutten projecten, programma OV SAAL, kapitaallasten en (toekomstig) beheer en onderhoud extra PMI-projecten van € 60 miljoen en verbetering mobiliteit Noord-Holland Zuid.

Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Innovatie ten behoeve van de verbreding van het SolaRoad. In de loop van het derde kwartaal 2016 zal in een cash flow voor de ontwikkeling van SolaRoad, periode 2015-2019, worden voorzien.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

2015
tot en met 2019 en wordt dan geëvalueerd.

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

De planvorming en de daarmee samenhangende activiteiten met de samenwerkingspartners is in volle gang. Naast de oprichting van de deelneming gaan voorstudie, prototyping en uiteindelijke realisatie (2018) van start. De onttrekking uit de reserve Innovatieprojecten SolaRoad wordt met deze Zomernota bekrachtigd.

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s: Luchtkwaliteit verbeteren, Intensiveren ruimtegebruik en Circulaire economie stimuleren

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

2015 - 2019

Toelichting stortingen

Er zijn momenteel geen stortingen geraamd.

Toelichting onttrekkingen

Er zijn momenteel geen onttrekkingen geraamd.

Toelichting stand

De stand per 1-1-2018 is € 1.402.000. De middelen zijn bedoeld om de verduurzaming van de zeeehavens in de provincie Noord-Holland te versnellen.

Reserve Kapitaallasten Groen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Groen binnen programma Groen te dekken.

In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van betreffende reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Groen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2017

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Looptijd

De Reserve Kapitaallasten Groen wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018. De looptijd is gelet op het BBV onbepaald.

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

In 2018 wordt een bedrag van € 179.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van de uit de volgende investeringsprojecten voortvloeiende kapitaallasten:
- Binnendoorvaartverbinding € 18.000;
- Natuurbrug Zeepoort € 40.000;
- Verbinden en ontsnipperen € 13.000;
- Ecoduct Zeeweg € 108.000.

Toelichting stand

Reserve Kapitaallasten OV

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Openbaar Vervoer (OV) binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten OV. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Begroting 2018

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

De Reserve Kapitaallasten OV wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018. De looptijd is gelet op het BBV onbepaald.

Toelichting stortingen

Er zijn geen stortingen geraamd.

Toelichting onttrekkingen

De kapitaalasten van de te activeren projecten OV worden jaarlijks aan de reserve onttrokken. Deze kapitaallasten zijn gebaseerd op de kasuitgaven van de (in de komende jaren) te realiseren investeringsprojecten (op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar). De kapitaallasten lopen hierdoor gestaag op: van € 810.000 naar € 9.390.000 vanaf 2022.

Toelichting stand

Per 1-1-2018 bedraagt het saldo € 98.250.000. In 2018 worden de kapitaallasten van de kasuitgaven 2017 van de te activeren projecten OV ten laste van de reserve gebracht. Op basis van kasuitgaven van € 20.260.000 bedragen de kapitaallasten € 810.000 (= € 20.260.000/25).

Reserve Kapitaallasten Vaarwegen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in vaarwegen binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Vaarwegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2017

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

De Reserve Kapitaallasten Vaarwegen wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018. De looptijd is gelet op het BBV onbepaald.

Toelichting stortingen

In 2018 wordt ter dekking van toekomstige kapitaallasten uit hoofde van investeringen Machinerichtlijn een bedrag van € 1,6 miljoen in de reserve gestort.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 wordt een bedrag van € 778.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van de uit de volgende investeringsprojecten voortvloeiende kapitaallasten:
- 24 uurs brugbediening, Vervangingsinvesteringen kunstwerken (VIK) en Machinerichtlijn € 323.000;
- Sluis Haven Informatiepunt (SHIP) € 28.000;
- Bediening Roskamsluis € 427.000.

Toelichting stand

Reserve Kapitaallasten Wegen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in weginfrastructuur (landwegen en fietspaden) binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
Nadere toelichting
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Wegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Begroting 2017

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

De Reserve Kapitaallasten Wegen wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018. De looptijd is gelet op het BBV onbepaald.

Toelichting stortingen

Vanaf 2018 wordt voor een periode van 7 jaar een bedrag van jaarlijks € 11.760.000 in de reserve gestort ter dekking van de kapitaallasten Westfrisiaweg.

Toelichting onttrekkingen

De kapitaallasten van de te activeren wegenprojecten worden jaarlijks aan de reserve onttrokken. Deze kapitaallasten zijn gebaseerd op de kasuitgaven van de (in de komende jaren) te realiseren investeringsprojecten (op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar). De kapitaallasten lopen hierdoor gestaag op: van € 1.604.000 naar € 5.130.000 vanaf 2022.

Toelichting stand

Inclusief storting bedraagt het saldo per 1-1-2018 € 47.347.000. In 2018 worden de kapitaallasten van de kasuitgaven 2017 van de te activeren wegenprojecten ten laste van de reserve gebracht. Op basis van kasuitgaven van € 40.112.000 bedragen de kapitaallasten € 1.604.000 (= € 40.112.000/25).

Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

geen

Toelichting onttrekkingen

geen

Toelichting stand

Reservering voor het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder bedraagt voor groen-blauw € 2,4 miljoen en voor de openbare ruimte € 2,0 miljoen. Reservering voor de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp bedraagt €440.000.

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Aan de Alderstafel van 17 september 2013 hebben de partijen Schiphol, Rijk en Provincie, zich uitgesproken om conform de afspraken uit het akkoord van 2008, elk € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: 31 december 2023 (10 jaar)

Toelichting stortingen

geen

Toelichting onttrekkingen

In 2018 wordt € 2,5 miljoen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving overgemaakt aan de Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio, gevestigd te Haarlemmermeer.

Toelichting stand

Er resteert € 5 miljoen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving over te maken in 2 termijen -2019 en 2020- aan de Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio, gevestigd te Haarlemmermeer.

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten.
Dijkversterkingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie en andere regionale partijen en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of een aan de dijkversterking gerelateerd ruimtelijk kwaliteitsprogramma op te stellen.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bestedingsplan

Voordracht 2016-46 Markermeerdijken € 16.226.872 Subsidie buiten uitvoeringsregeling aan hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
voor het project zandige variant Prins Hendrikdijk Texel € 706.000 (GS 24 augustus 2016)Subsidie buiten uitvoeringsregeling aan gemeente
Texel voor het project Fietspad Prins Hendrikzanddijk Texel € 358.000 (GS 8 november 2016)

Programma

3 Water

Looptijd

De reserve loopt t/m 31 december 2025.

Toelichting stortingen

De bij het Coalitieakkoord 2015-2019 beschikbaar gestelde € 15 miljoen voor meekoppelkansen wordt in de periode 2016-2019 gestort in de reserve (€ 3.750.000 per jaar).

Toelichting onttrekkingen

Voor 2018 zijn nog geen onttrekkingen opgenomen.

Toelichting stand

Per 1 januari 2017 was de stand van de reserve € 8.976.872. Voor 2017 zijn onttrekkingen geraamd tot een bedrag van € 1.939.000 voor:
- proceskosten met betrekking tot het project versterking Markermeerdijken (€ 200.000),
- subsidieverlening in het project zandige variant Prins Hendrikdijk Texel (€ 706.000),
- bijdrage in de proceskosten van het Ambitieprogramma Afsluitdijk (€ 175.000),
- subsdieverlening aan de gemeente Texel voor de aanleg van een fietspad langs de Prins Hendrikzanddijk (€ 358.000) en
- bijdrage in het project Icoon Afsluitdijk (€ 500.000).

Totaal zal € 20.226.872 gestort worden in de reserve. Dit bestaat uit de € 15 miljoen uit het Coalitieakkoord, € 4.726.872 uit de reserve Actieprogramma 2010 rn € 500.000 uit de reserve Groen. Van de totaal € 20,2 miljoen is € 16,2 miljoen bestemd voor het project versterking Markermeerdijken en € 2,9 miljoen voor overige meekoppelkansen, waarbij gedacht kan worden aan projecten rond de Afsluitdijk.

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten; b. verstrekken van een onderhoudssubsidie voor molens in Noord-Holland

Instellingsbesluit

Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989. Aanverwante besluiten: Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159; Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159, Uitvoeringsregeling cultuurhistorische waarden: Uitvoeringsregeling subsidie molens Noord-Holland 2015, PB 2015, nr. 32

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: Voor 1989
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

Reguliere storting voor restauratie rijksmonumenten ruim € 4,7 miljoen. Reguliere storting voor projecten € 990.000. Storting coalitieakkoord middelen 2015-2019 voor herbestemming in 2018 € 72.000 en in 2019 € 651.000.

Toelichting onttrekkingen

De uitvoeringsregeling 2017 en het subsidieplafond voor restauratie van Rijksmonumenten is in de zomer van 2017 gepubliceerd. Om de indieners voldoende tijd te geven en rekening houdend met de beoordelingstermijn, is de uiteindelijke subsidieverlening begin 2018 . Dat heeft tot gevolg dat in het jaar 2018 zowel het subsidiebedrag 2017 als het subsidiebedrag van 2018 wordt besteed, in totaal € 9,4 miljoen.

Vanaf 2019 wordt jaarlijks € 4,7 bestemd voor sde UVR restauratie van Rijksmonumenten.

De monumenten wacht wisselt bij het ABP de B3 status in voor de status van vrijwillig toetreder. Overdracht aan Monumentenwacht, € 112.000 in 2018 om nieuwe diensten te ontwikkelen en klanten te werven.

Toelichting stand

Voor het FondsHerbestemming Cultureel erfgoed (coalitieakkoord 2015-2019) is het saldo eind 2018 € 3,4 miljoen.
Voor projecten restauratie en onderhoud € 1,3 miljoen.

Reserve OLV Greenport

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67. Laatste begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting stortingen

Op grond van besluit van PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67, eindigt de reserve OLV Greenport op 31 december 2017. Het voorstel is om de werkingsduur van deze reserve met 3 jaar te verlengen. Reden hiervoor is dat de onttrekking van deze reserve voor de beoogde doelen, te weten de aanleg van de ongestoorde ontsluiting van de Greenport Aalsmeer en van voorzieningen voor truckparking rondom Schiphol nog niet heeft plaatsgevonden. De planvorming voor de ontsluiting van de Greenport is inmiddels wel in een vergevorderd stadium. De verwachting is dat eind 2017 dan wel begin 2018 hiervoor een voorstel naar PS gaat. Over de ontwikkelingen m.b.t. truckparking zijn PS in november 2015 bij brief geïnformeerd. Hier zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.

Toelichting onttrekkingen

Voor het project Truckparking is in 2018 een bedrag van € 2,9 miljoen als uitgaven geraamd. In 2018 zal bekend zijn of het bedrag voor het project zal worden besteed of voor een ander project wordt geheralloceerd.

Toelichting stand

Per 1-1-2018 bedraagt het saldo € 11.291.150, waarvan € 8,3 miljoen aan gereserveerde middelen voor het project OLV Greenport dat in 2017, dan wel begin 2018, aan PS ter besluitvorming wordt voorgelegd. Daarnaast is er een bedrag van € 2.991.150 voor het lopend project Truckparking.
Provinciale Staten hebben op 2 februari 2015 met voordracht nummer 07.2015 besloten om ten laste van de reserve OLV Greenport een bedrag van € 2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisering van een truckparking in het Schiphol gebied via een concessie van werken. Dit bedrag is niet tot besteding gekomen, vanwege een gewijzigde opstelling van Schiphol Real Estate (SRE). SRE heeft namelijk in de zomer van 2015 besloten om los van het aanbestedingstraject van de provincie Noord-Holland, toch betaalde voorzieningen voor vrachtverkeer aan te leggen in het Schiphol gebied. In november 2015 zijn de Staten hierover geïnformeerd met brief: 517785/707531. SRE heeft haar plannen tot op heden nog niet uitgevoerd en de plannen zijn inmiddels uitgebreid met het opheffen van onbetaalde parkeerplaatsen in het gebied. Het is de verwachting dat SRE in Q2 2017 haar plannen wel gaat uitvoeren.

Reserve Ontwikkeling havencomplexen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Geen.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

2015
Tot en met 2019.

Toelichting stortingen

Op basis van het coalitieakkoord is voor Ontwikkeling havencomplexen in de jaren 2016 - 2020 € 5,6 miljoen gestort.

Toelichting onttrekkingen

Het krediet voor SHIP (Sluis en Haven Informatie Punt) is € 1.000.000,- , waarvan € 700.000 uit de reserve Ontwikkeling Havencomplexen. Deze € 700.000,- dient geactiveerd te worden. In 2017 wordt hiervoor € 700.000,- vanuit de Reserve Ontwikkeling Havencomplexen overgeheveld naar de Reserve Kapitaallasten.

Toelichting stand

Reserve Openbaar Vervoer projecten

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.

Besluitvorming

Bestedingsplan

PS hebben op 16 juli 2012 het uitvoeringsprogramma 2012-2015 bij Visie Openbaar Vervoer 2020 vastgesteld (OV-Visie).

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

Jaarlijks worden middelen in de reserve gestort voor de exploitatie van Openbaar Vervoer, € 48,3 miljoen in 2018, € 49,3 in 2019 en jaarlijk € 50,3 miljoen vanaf 2020.

Zowel in 2018 als in 2019 wordt € 1 miljoen in de reserve gestort voor de EHOV-Kit openbaar vervoer, conform het coalitieakkoord RUimte voor groei 2015-2019.

Toelichting onttrekkingen

Voor exploitatie openbaar Vervoer wordt jaarlijks circa € 50 miljoen aan de reserve onttrokken.

In 2018 tot en met 2020 wordt jaarlijks € 700.000 onttrokken voor subsidies investeringagenda OV-Visie.

Toelichting stand

De stand van de reserve bedraagt naar verwachting € 38,2 miljoen op 31 december 2018 waarvan:

Voor uitvoeringsprojecten Zuid-Tangent € 15,3 miljoen;
Voor AROV versnelling HOV Huizen-Hilversum € 11,3 miljoen;
Voor OV exploitatie € 4,9 miljoen;
Voor de uitvoering van de OV-Visie € 2,9 miljoen;
Voor de EHOV-Kit coalitieakkoord 2015-2019 € 2,7 miljoen;
Voor haltevoorzieningen € 754.000.
Voor de bijdrage aan het busviaduct A9 in het verlengde van de Oudehaagseweg € 325.000

Reserve Organisatieverandering

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De provincie is in ontwikkeling, die ontwikkeling wordt beschreven in de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die Agenda schetst een regieorganisatie met een kleine, hoogwaardige en flexibele beleidskern. Uitvoerende taken plaatsen we op afstand en zelf blijven we alleen doen waar we bij uitstek goed in zijn.
Elke directie concretiseert deze langetermijnvisie op het concern in een eigen houtskoolschets waarin op hoofdlijnen staat wat er inhoudelijk en organisatorisch gaat veranderen.
De kosten voortvloeiend uit deze organisatieveranderingen zoals het begeleiden van de transitieprocessen, het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers en van Vitaal Organiseren worden onder andere uit deze Reserve gedekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2014, vastgesteld door PS op 12 augustus 2014, punt 4 bij voordracht 63

Besluitvorming

Bestedingsplan

De organisatieverandering is een dynamisch proces, waardoor de bestedingen uit de reserve worden aangepast aan de te volgen route en te behalen resultaten.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 12 augustus 2014
De reserve wordt op 31 december 2017 geëvalueerd.
De einddatum wordt gewijzigd in 31 december 2020, waarmee de reserve gelijk op loopt met de looptijd van de ToekomstAgenda.

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen kosten voor de verschillende transitieprocessen, bijvoorbeeld in het kader van de ToekomstAgenda.

Toelichting stand

De looptijd van de reserve is in overeenstemming gebracht met de looptijd van de ToekomstAgenda. De stand van de reserve zal naar verwachting eind 2020 € 0 bedragen.

Reserve Stedelijke Vernieuwing

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.

Instellingsbesluit

ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing. ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 19 juni 2000
Eindigt op: 31 december 2015

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

ISV 2 totaal € 1,5 miljoen.Restant uit terugontvangen subsidies notitiegemeenten ISV3 € 687.418.

Reserve TWIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 10 november 2008
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Programma Weginfrastructuur
Er zijn nog geen uitgaven vanaf 2018 in de begroting geraamd. Op basis van actuele informatie en besluitvorming van PS over de thans nog gereserveerde middelen zal de op dit moment nog niet geraamde budgetten in de begroting worden geraamd.
Programma Ruimte:
Er is € 5.000.000,- bestemd voor cofinanciering voor de verplaatsingsopgaven van de glastuinbouw in Noord-Holland en € 4.840.000,- als provinciale uitvoeringsregeling voor de moderniseringsopgaven van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer, de onttrekkingen hiervoor zijn echter nog niet geraamd.
Programma Groen:
De geraamde onttrekkingen zijn bestemd voor Dijkversterking Hoorn - Amsterdam (€ 1,5 miljoen in 2018 en € 2 miljoen in 2019) en fietspad Wierdijk (€ 700.000 in 2018 en € 139.000 in 2019).

Toelichting stand

Programma Weginfrastructuur
In 2017 is in verband met de wijziging van de BBV per 2017 (waardoor het in één keer afschrijven van investeringsbijdragen ten laste van reserves niet meer toestaat) middelen overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten Wegen, namelijk € 10.418.931.
Na deze overheveling blijft er binnen de reserve voor Weginfrastructuur nog een budget over van € 105.550.865. Hiervan is € 82.906.411 aan gereserveerd budget waarover PS nog een besluit dienen te nemen, te weten € 48.650.000 Verbinding A8-A9 en € 34.256.411 Bereikbaarheidspakket Alkmaar. Aan lopende projecten is (peildatum Zomernota 2017) nog een budget van € 22.644.446 aanwezig, waarvan onder meer € 12.679.000 (in 2017) te verlenen subsidie Aansluiting A9 Heiloo en voorbereidingsbudget N243 (deelproject Bereikbaarheidspakket Alkmaar). Na aftrek uitgaven 2017 van € 14.110.000 bedraagt het saldo lopende projecten op 1 januari 2018 € 8.534.446.
Programma OV-infrastructuur
In 2017 is in verband met de wijziging van de BBV per 2017 (waardoor het in één keer afschrijven van investeringsbijdragen ten laste van reserves niet meer toestaat) middelen overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten OV, namelijk € 62.425.104. Na overheveling blijft er binnen de reserve voor OV-infrastructuur nog budget over van € 18,9 miljoen, zijnde het door PS beschikbaar gesteld bedrag voor het project HOV in ‘t Gooi voor het opvangen van (eventuele) risico’s (in het bijzonder lagere bijdragen vanuit het Rijk).

Programma Cultuur:
Er is € 4,0 miljoen bestemd voor de stelling van Amsterdam onder meer voor subsidies buiten uitvoering aan Vuurtoreneiland, Fort benoorden Spaarndam.

Reserve UNA

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang.

Instellingsbesluit

Op 19 april 2004 hebben Provinciale Staten op grond van de nieuwe verordening Financieel beheer 2004 (voordracht 25) besloten het UNA-Compartiment los te koppelen van FINH en het onderdeel als bestemmingsreserve UNA deel te laten uitmaken van de algemene reserve.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 19 april 2004
Eindigt op: 31 december 2018
De einddatum wordt gewijzigd in 31 december 2018, omdat het project Verbrakking polder Westzaan nog moet worden afgerond.

Toelichting stortingen

Er zijn geen stortingen geraamd.

Toelichting onttrekkingen

De geraamde onttrekkingen in 2018 hebben betrekking op Verbrakking polder Westzaan € 1,1 miljoen.

Toelichting stand

Reserve Vervanging ICT-apparatuur

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2012, vastgesteld door PS op 5 maart 2012, punt 8a bij voordracht 16.

Besluitvorming

Bestedingsplan

De reserve dient als egalisatiereserve om eenmalige uitgaven voor ICT-apparatuur te dekken.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 2012
Eindigt op: geen einddatum

Toelichting stortingen

De reserve dient als egalisatiereserve. Jaarlijks wordt structureel € 887.000 gestort. Dit bedrag is voldoende om eens in de paar jaar de ICT-apparatuur (laptops, tablets, mobiele telefoons) te vervangen.

Toelichting onttrekkingen

De geraamde onttrekking heeft grotendeels betrekking op de vervanging van mobiele telefoons.

Toelichting stand

De stand van de reserve fluctueert door de jaren heen aangezien de uitgaven per jaar geen gelijke tred houden met de stortingen omdat eens in de paar jaren alle ICT-apparatuur in één keer vervangen wordt. Langjarig zijn de stortingen en onttrekkingen op een gelijk niveau.

Reserve Water als Economische Drager

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het programma “Water als Economische Drager” heeft als doel de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten. Waterrecreatie en watergebonden bedrijvigheid staan daarbij centraal.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2019

Toelichting stortingen

In de jaren 2018 en 2019 wordt elk jaar € 1,0 miljoen gestort.

Toelichting onttrekkingen

In de jaren 2018 en 2019 wordt elk jaar € 150.000 onttrokken aan de reserve.

Toelichting stand

De stand per 1-1-2018 is 1.880.000. De middelen zijn bedoeld om de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten.

Reserve Waterrecreatie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

3 Water

Looptijd

Vanaf 2015
Tot en met 2019.

Toelichting stortingen

De bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 4 miljoen wordt over de periode 2015-2019 gestort in de reserve (2017: € 680.981, 2018: € 71.523 en 2019: € 650.794). Daarnaast wordt de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 3.370.000 voor Recreatief vervoer over Water gestort in de reserve (2017-2019: € 900.000 per jaar). Tot slot wordt in 2017 de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 100.000 voor het stimuleren van officiële zwemplekken in de reserve gestort.

Toelichting onttrekkingen

Voor 2017 zijn ontrrekkingen geraamd voor proces en uitvoeringskosten (€ 275.000) en subsidieverlening voor vooronderzoek naar een officieel te maken zwemplek (€ 11.000). In 2018 is een onttrekking geraamd van € 22.000 voor subsidieverlening voor vooronderzoek naar een officieel te maken zwemplek.

Toelichting stand

De stand van de reserve bedroeg per 1-1-2017 € 3.731.670 . De storting 2017 bedraagt € 1.680.981 en de voor 2017 geraamde onttrekkingen voor proceskosten en subsidieverlening € 286.000. De stand per 1-1-2018 komt hiermee op € 5.126.651.

Reserve Werkgelegenheid en Economie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bevorderen van de werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: 31 december 2021

Toelichting stortingen

In de kadernota 2018 is besloten om in de jaren 2017 t/m 2021 stortingen te doen in de reserve werkgelegenheid en economie. Dit betreft in 2018 € 322.000, in 2019 € 3.129.000 en in 2020 € 100.000.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen zijn voor circulaire economie en voor duurzame innovatie en MKB-innovatie. Dit betreft in 2018 € 7.276.000, in 2019 € 5.475.000 en in 2020 € 2.445.000.

Toelichting stand

De stand per 1-1-2018 is € 12.575.000. De middelen worden ingezet voor circulaire economie, voor duurzame innovatie en MKB-innovatie.

Reserve Westfrisiaweg

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Dekking uit provinciale middelen van de investeringsuitgaven die gedaan worden bij de besteding van het krediet voor de realisatie van het project “N23 Opwaardering Westfrisiaweg”.

Instellingsbesluit

Laatste begrotingswijziging 2012 n.a.v. kredietaanvraag 88-2012, vastgesteld door PS op 17 december 2012, punt 8b bij voordracht 104.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Conform regelgeving BBV wordt deze reserve per 31 december 2017 opgeheven.

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Conform regelgeving BBV wordt deze reserve per 31 december 2017 opgeheven. De resterende middelen worden beschikbaar gehouden door storting in de reserve Kapitaalslasten Wegen (82,32M€).

Toelichting stand

Reserve Zuidas en Zeepoort

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Afspraken met betrekking tot de bijdrage aan het project Zuidas Amsterdam zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Zuidas Dok uit 2012 tussen partijen (het Rijk, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en PNH).

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2021

Toelichting stortingen

Tot en met 2021 (het laatste jaar van betaling bijdrage) vinden er stortingen plaats die een sterk fluctueren, namelijk € 18.454.000 in 2018, € 11.505.000 in 2019, € 7.600.000 in 2020 en € 4.000.000 in 2021.

Toelichting onttrekkingen

Op dit moment zijn er nog geen uitgaven in de begroting geraamd. Begroting 2019 zullen de geplande uitgaven (in drie gelijke tranches) voor 2019, 2020 en 2021 worden geraamd.

Toelichting stand

De stand per 1-1-2018 € 40.936.681 en inclusief de stortingen in 2018-2021 (totaal € 41.559.000) bedraagt het eindsaldo € 82.495.681. De in de reserve beschikbare middelen zijn nodig om de bestuurlijke afspraken over de Zuidas na te komen.