De verschillen tussen de rekening 2016, de begroting 2017 en de begroting en meerjarenraming 2018 – 2021 hebben diverse beleidsmatige oorzaken. Aangezien deze beleidsmatige oorzaken al bij de programma’s zijn toegelicht, wordt hier volstaan met een toelichting op de meer algemene redenen waarom er verschillen aanwezig zijn.

Overzicht aanmerkelijke verschillen lasten (x 1.000 euro)

Nr

Lasten per
programma

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Verschil t.o.v. jaarrekening 2016

Verschil
t.o.v. Begroting 2017

1

Openbaar bestuur

35.526

26.122

26.859

-8.666

737

2

Bereikbaarheid

410.506

459.518

296.331

-114.176

-163.187

3

Water

24.131

18.903

10.219

-13.912

-8.684

4

Milieu

27.426

46.678

24.647

-2.779

-22.031

5

Ruimte

30.123

73.302

59.159

29.036

-14.143

6

Groen

96.837

165.543

92.378

-4.460

-73.165

7

Cultuur en Welzijn

16.043

13.412

17.788

1.745

4.376

8

Financiën

67.593

100.333

74.199

6.605

-26.135

Totaal van de lasten

708.186

903.811

601.578

-106.607

-302.233

Overzicht aanmerkelijke verschillen baten (x 1.000 euro)

Nr

Baten per
programma

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Verschil t.o.v. jaarrekening 2016

Verschil
t.o.v. Begroting 2017

1

Openbaar bestuur

7.856

1.963

276

-7.580

-1.687

2

Bereikbaarheid

154.900

152.917

91.982

-62.918

-60.935

3

Water

1.196

4.170

1.032

-164

-3.138

4

Milieu

20.461

4.947

2.980

-17.481

-1.967

5

Ruimte

28.163

47.247

30.040

1.877

-17.207

6

Groen

30.318

58.082

30.566

248

-27.517

7

Cultuur en Welzijn

30

30

30

8

Financiën

509.473

639.091

444.625

-64.848

-194.466

Totaal van de baten

752.367

908.446

601.530

-150.836

-306.916

Algemene oorzaken van verschillen

Over het algemeen zijn de verschillen tussen de jaarschijven van de vorige begroting en de huidige te verklaren aan de hand van een beperkt aantal oorzaken.
Aan de lastenkant zijn de belangrijkste hiervan de variaties in uitvoering van incidentele projecten en subsidies. Deze zijn ongelijkmatig over de jaren verdeeld. Het ene jaar gebeurt slechts voorbereiding, terwijl in het volgende jaar de uitvoering van start gaat en volop wordt uitgegeven. Veel van deze projecten dekken wij uit onze reserves. Het overzicht van stortingen en onttrekkingen dat u vindt bij de financiële tabellen geeft u hierin inzicht.

Verdere algemene oorzaken van de verschillen zijn:

  • mutaties in de kasraming van reserves als gevolg van (bijvoorbeeld) het later afrekenen van subsidies/aanvragen van voorschotten door subsidieontvangers, en vertraging in projecten.
  • mutaties in de raming van begrotingsposten gerelateerd aan de voortgang in projecten/declaratiegedrag van leveranciers
  • mutaties in de financieringslasten gerelateerd aan de voortgang in projecten
  • budgetmutaties (intensiveringen/ extensiveringen) met een incidenteel karakter of ongelijkmatig verloop tussen de jaren.
  • voorstellen voor nieuw beleid
  • (mutaties in) specifieke uitkeringen van het Rijk
  • verschuivingen van budgetten uit administratief technische overwegingen

Specifieke oorzaken
Een belangrijke verklaring van verschillen tussen 2017 en 2018 is te vinden in de besluiten uit de kaderbrief.
Na de vaststelling van de kaderbrief hebben zich echter ook nog ontwikkelingen voorgedaan, die in deze begroting zijn verwerkt. In de samenvatting die voor in de begroting is opgenomen vindt u hiervan een overzicht.