Incidentele baten

Incidentele Baten (x 1.000 euro)

OD

Onderwerp

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

8.1.2

Algemene Reserve

-25.203

-21.925

0

0

8.1.2

Resv. UNA

-1.078

0

0

0

8.1.2

Resv. EXIN-H

-2.629

6.833

-137

0

8.1.2

Resv. TWIN-H

-3.639

-17.424

-359

-339

8.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

-1.100

-4.974

-4.100

-4.100

6.1.1

Resv. Groen

-25.714

-42.646

-13.722

-16.650

8.1.2

Resv. Organisatieveranderingen

-300

-300

-357

0

1.3.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

-183

-183

-183

0

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

-51.345

-50.911

-51.611

-51.411

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

-2.560

0

0

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur

-20.045

-20.382

-12.942

-12.942

2.1.2

Resv. Innovatieprojecten SolaRoad

-1.300

-150

-150

-250

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

-175

0

0

0

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

-22

0

0

0

6.1.1

Resv. Groene Uitweg

-3.015

-7.033

-10.525

-5.099

5.3.1

Resv. Herstructurering bedrijventerrei

-4.350

-3.600

-2.950

0

5.3.1

Resv. Programma Water als Econ. Drager

-150

-150

0

0

5.3.2

Resv. Werkgelegenheid en economie

-7.276

-5.475

-2.445

0

5.3.4

Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies

-2.350

-1.900

-3.000

-1.450

8.1.2

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

-10.324

-5.510

-5.510

-5.510

5.1.2

Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

-2.500

-2.500

-340

0

1.1.2

Screen. en Bewakingsaanp. (SBA)wet BIBOB

-50

-50

-50

-50

6.1.1

Resv. Groen (kasraming B&U)

0

-425

0

0

2.2.1

Resv. OLV-Greenport

-2.900

0

0

0

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

-50

0

0

0

Eindtotaal

-168.257

-178.704

-108.381

-97.801

Incidentele lasten

Incidentele Lasten (x 1.000 euro)

OD

Onderwerp

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

2.1.2

Resv. Zuidas en Zeepoort

18.454

11.505

7.600

4.000

2.2.1

Resv. dekking kap.lst. wegeninvesteringe

11.760

11.760

11.760

11.760

6.2.1

Resv. cofinanciering Waddenzee

911

951

0

0

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

972

1.551

0

0

5.3.2

Resv. Werkgelegenheid en economie

322

3.129

100

0

5.3.4

Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies

1.500

250

250

0

1.3.2

Resv. Europese projecten

183

183

183

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur (algemeen)

888

638

12.942

12.942

2.2.1

Resv. Infrastructuur (subsidies)

12.842

11.839

0

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur (Gedragsbeinvloed.)

900

900

0

0

2.1.1

Verkeersmanagement

4.200

6.800

0

0

2.1.2

Resv. OV Energie uit asfalt

60

60

60

60

2.1.2

Resv. Innovatieprojecten SolaRoad

1.300

150

150

250

2.1.2

Revisiewerkzaamheden

30

30

30

30

2.3.2

Resv. OV projecten

1.414

0

0

0

2.3.2

Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV

390

200

137

0

2.3.1

Resv. Openb. Vervoer projecten

49.068

50.048

50.748

51.248

2.1.3

Resv. EXIN-H projecten OV PNH

209

0

0

0

2.3.2

Resv. EXIN-H OV Projecten

2.155

3.580

0

0

2.3.2

Resv. OV subsidies

700

700

700

0

2.3.1

Resv. OV subsidies (OD 2.3.1)

163

163

163

163

4.1.2

Resv. TWIN-H projecten Bodemsanering

339

339

339

339

6.1.1

Resv. Groen (kasraming Beleid)

8.064

14.935

7.634

9.160

6.1.1

Resv. Groen (kasraming B&U)

4.026

4.487

146

3.245

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

3.015

7.033

10.525

5.099

6.1.1

Resv. TWIN-H Groene projecten

2.251

2.196

20

0

6.1.1

Resv. Groen (kasraming Concernzaken)

13.624

23.224

5.942

4.245

6.1.1

Resv. UNA kosten Beleid

1.078

0

0

0

7.5.2

Resv. Monumenten

12

12

12

12

7.5.1

Resv. Monumenten subs

10.057

5.243

5.243

5.243

5.1.1

Resv. TWIN-H stedelijke vernieuwing

724

4.076

0

0

5.1.1

Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020

1.100

4.974

4.100

4.100

5.3.4

Resv. Europ.proj. Landbouwsubsidies

2.350

1.900

3.000

1.450

5.3.1

Resv. Programma Water als Econ. Drager

150

150

0

0

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

3.750

3.750

0

0

6.1.1

Resv. Groene Uitweg

50

0

0

0

5.3.1

Resv. Herstructurering bedrijventerrei

3.500

3.500

0

0

5.3.1

Resv. Ontwikkeling havencomplexen

393

1.552

250

0

1.1.1

Verkiezingen 2015

40

60

0

0

1.1.1

Beh.last.autom.syst.Konink.onderscheidin

3

3

3

3

2.2.1

Resv. Infrastructuur Beter Benutten B&U

1.560

0

0

0

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

2.500

0

0

0

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen

175

0

0

0

4.2.1

Resv. EXIN-H Progr.kosten proj.Duurz.ene

200

200

0

0

5.1.2

Resv. Leefbaarheidsfonds Schiphol

2.500

2.500

340

0

5.3.1

Regionale economie

13.000

2.500

0

0

5.3.2

Resv. Werkgelegenheid en economie

5.080

4.980

2.280

0

8.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

622

6.664

3.398

0

1.3.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

3.000

0

0

0

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

89

813

0

0

5.3.1

Resv. Programma Water als Econ. Drager

1.000

1.000

0

0

2.2.1

Resv. Fietsinfrastructuur (opdr.)

60

0

0

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur (Mobil. management)

205

205

0

0

7.6.2

Resv.Monumenten Herbestemmingm opdrachte

150

150

150

150

7.6.2

Resv.Monumenten Herbestemming subsidies

100

100

100

100

5.1.1

Resv. Werkgelegenh.en economie

1.576

0

0

0

5.3.1

Reg.Ontwikkel.mij.Noordzeek.gebied (RON)

64

64

64

64

2.2.1

Resv. OLV-Greenport

2.900

0

0

0

2.1.2

Productontwikkeling

3.800

5.800

550

0

2.1.4

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

1.600

1.300

1.600

800

8.1.1

Stelpost afrekeningsverschillen vr.jaren

-1

-2

3

0

1.1.1

Wisseling Provinciale Staten

0

65

0

0

4.2.1

Resv. Werkgelegenheid en Economie

620

495

165

0

5.3.3

Arbeidsmarkt

1.464

0

0

0

3.2.1

Resv. Waterrectreatie (subs)

22

0

0

0

5.3.1

Resv. herstr.bedrijfsterreinen

3.350

3.350

2.950

0

5.3.1

Resv. Herstructurering Bedrijfsterreinen

0

250

0

0

5.1.2

Verkopen onroerend goed

690

0

0

0

Eindtotaal

209.272

212.303

133.636

114.463